Nieuws

Welke impact heeft de afschaffing van de woonbonus voor u?

14/10/19

Vanaf 1 januari 2020 zal de Vlaamse regering het fiscaal voordeel in de personenbelasting voor nieuwe hypothecaire woonkredieten voor de eigen woning niet meer toekennen. Voor reeds bestaande kredieten blijft het voordeel van de woonbonus wel behouden.

Welke voordelen worden afgeschaft?

Voor de betaalde intresten en kapitaalaflossingen voor de eigen woning kan u in de personenbelasting een belastingvermindering krijgen. U kan niet alle uitgaven van uw krediet in mindering brengen, maar u moet deze beperken tot de basiskorf van 1 520 euro per kredietnemer. Dit basisbedrag wordt verhoogd met 760 euro gedurende de eerste 10 belastbare tijdperken wanneer de woning ook uw enige woning is op 31 december. Deze voorwaarde wordt elk belastbaar tijdperk opnieuw beoordeeld. Verder is er nog een bijkomende verhoging van 80 euro mogelijk indien u 3 of meer kinderen heeft op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van het aangaan van de lening.

Op deze korf kan u een fiscaal voordeel genieten van 40%. Een belastingplichtige met de maximumkorf loopt na de afschaffing van de woonbonus dus een fiscaal voordeel mis van 944 euro per jaar indien hij of zij een nieuw krediet aangaat. Voor een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel telt dit voordeel per belastingplichtige.

Wat komt er in de plaats?

Als compenserende maatregel worden de registratierechten op de aankoop van een gezinswoning verlaagd van 7 naar 6 procent. De registratierechten zullen vanaf 2020 ook niet meer betaalbaar worden op het moment van de verkoopovereenkomst maar wel op het moment van de akte waardoor niemand én de woonbonus én de verlaging van registratierechten zou mislopen.

Wie nog van de woonbonus wil genieten, moet wel uiterlijk op 31 december 2019 langs de notaris om de kredietakte te ondertekenen.

Wat bij een herfinanciering of wederopname?

Een herfinanciering van een bestaand krediet wordt beschouwd als een verderzetting van de initiële lening waardoor de fiscale voordelen van de woonbonus behouden blijven. Indien u op dit moment reeds van de woonbonus geniet en u binnenkort een nieuw huis koopt, kan u op deze manier uw fiscaal voordeel meenemen naar uw nieuwe woning.

Een wederopname waarbij er opnieuw kapitaal wordt opgenomen binnen het bestaande krediet geldt daarentegen als een nieuwe lening. Om hiervoor nog van de woonbonus te genieten, moet de wederopname afgerond zijn tegen het einde van het jaar.

En wat met een tweede woning?

De federale belastingvermindering voor uw tweede eigendom blijft wel behouden. Daar waar de fiscaliteit voor de eerste woning onder de bevoegdheid van de gewesten valt, is de federale overheid bevoegd voor de tweede woning. In Brussel werd het voordeel voor de eerste woning al eerder afgeschaft, waarna nu ook Vlaanderen volgt.

Indien u hier verdere vragen over heeft, aarzel dan niet om uw cliëntenadviseur of ondernemersbegeleider hierover te contacteren.