Download onze brochures

Wij bieden verschillende brochures aan om u te informeren. U kan deze hier digitaal inkijken en downloaden.

Brochure aankoop onroerend goed

De aankoop van een onroerend goed: verschillende opties doorgelicht. De feitelijke omstandigheden zijn bepalend voor de keuze die uiteindelijk wordt gemaakt. De antwoorden op de vragen in deze brochure zijn daarbij relevant.

Brochure dividenduitkeringen

Vennootschapswinst uitkeren aan een aandeelhouder gebeurt via een dividenduitkering. En dat is niet belastingvrij. Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Maar het tarief in de roerende voorheffing kan verschillen op basis van het stelsel dat van toepassing is.

Eenmanszaak versus vennootschap

Er is de keuze om handelsactiviteiten uit te baten in persoonlijke naam of om de handelsactiviteiten onder te brengen in een rechtspersoon, de vennootschap. Beide rechtsfiguren zijn duidelijk verschillend van elkaar en hebben elk hun voor- en nadelen.

Erfbelasting in Vlaanderen

De erfbelasting is een regionale materie. Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben elk hun eigen regels en tarieven. Wanneer is Vlaanderen heffingsbevoegd?

Hoe financier ik mijn wagen?

U heeft plannen om een nieuwe (of tweedehands) wagen te kopen. De keuze van de wagen die het best aan uw noden tegemoet komt stelt u meestal al voor enkele dilemma’s. De wijze waarop u de wagen gaat betalen doet daar bovenop nog eens een waaier aan mogelijkheden opengaan.

Gehuwden, wettelijk en feitelijk samenwonenden: een vergelijking

De tijd waar samenwoning eerder de uitzondering was en het huwelijk de regel, heeft plaatsgemaakt voor een tijdsgeest van verschillende vormen van samenleven. Maar vermogensrechtelijk en fiscaal worden gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden niet op dezelfde manier behandeld.

Onttrekken van gelden aan de vennootschap

Kiezen voor een vennootschapsstructuur brengt met zich mee dat kosten en opbrengsten worden betaald respectievelijk ontvangen door de vennootschap. Hier tegenover staat de financiële behoefte van de aandeelhouder en/of bedrijfsleider als privépersoon. Hier worden een aantal mogelijkheden opgesomd om gelden te onttrekken aan de vennootschap.

Pensioenopbouw onder een zelfstandig statuut

Het is van belang om tijdens de loopbaan een pensioenkapitaal op te bouwen als aanvulling op het wettelijk pensioen. Op die manier kan er voor worden gezorgd dat op pensioenleeftijd blijvend op een inkomen kan worden gerekend dat in de lijn ligt met de laatste bezoldiging vóór de datum van de pensionering.

Tarieven schenkbelasting in Vlaanderen

Vlaanderen is heffingsbevoegd als de fiscale woonplaats van de schenker zich bevindt in het Vlaamse Gewest. In het geval tijdens de vijf jaar vóór de schenking de fiscale woonplaats gelegen was in verschillende gewesten, dan wordt die bepaald door na te gaan in welk gewest de schenker in die vijf jaar vóór de schenking het langst heeft gewoond.

Uitkering van auteursrechten

Ook in het geval dat ze betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid kunnen auteursrechten worden uitgekeerd als een roerend inkomen. En hierin schuilt een opportuniteit. Want auteursrechten uitgekeerd aan natuurlijke personen als roerende inkomsten worden sociaalrechtelijk en fiscaal verschillend behandeld.

Konsilanto HR & Payroll

Brochure Payroll & HR

Konsilanto is jouw partner die met je meedenkt en je ondersteunt op het vlak van HR! Wij bieden persoonlijke en praktische HR-hulp aan, specifiek gericht op jouw maat.

Brochure Konsilanto

Onze divisies, totale expertise onder één dak.