Accountancy, tax & legal

De winstpremie

De winstpremie werd inmiddels meer dan een jaar geleden in het leven geroepen.

Werkgevers kunnen dankzij deze premie een deel van hun winst verdelen onder hun werknemers.

Er kan gekozen worden voor een identieke premie waarbij alle werknemers eenzelfde bedrag of percentage van hun loon uitgekeerd krijgen, of voor een gecategoriseerde premie waarbij men aan elke categorie werknemers een ander bedrag of percentage kan toekennen.

Het voordeel van de winstpremie is dat ze een gunstige (para)fiscale behandeling geniet en eenvoudige voorwaarden vooropstelt. Dit geeft ondernemers heel wat ruimte en is ook voor werknemers voordelig!

De premie wordt vrijgesteld van de personenbelasting aangezien het om een systeem van winstdeling gaat. De premie is wel onderworpen aan een bevrijdende belasting van 7%.

De winstpremie is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting bij de werkgever. Bijgevolg dient er rekening gehouden te worden met een vennootschapsbelasting van 29,58% (voor aanslagjaar 2019).

De werkgever zal vrijgesteld worden van sociale bijdragen op deze premie gezien ze niet als loon beschouwd worden. De werknemer is wel een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd.

De winstpremie kan gecombineerd worden met het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel (CAO 90).

Invoeringsprocedure

Wenst u een identieke winstpremie in te voeren is het voldoende om een beslissing te stemmen door de gewone of buitengewone algemene vergadering.

In het verslag van deze vergadering dienen volgende zaken verplicht te worden opgenomen:

  • Het identieke bedrag of percentage van het loon;
  • Indien er wordt gekozen voor een percentage: de manier hoe dit wordt berekend;
  • Indien er een anciënniteitsvoorwaarde geldt: de toekenningsvoorwaarden (maximum 1 jaar);
  • De pro rata regels bij schorsing of verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Verder dienen alle werknemers schriftelijk op de hoogte te worden gebracht dat er een identieke winstpremie zal worden toegekend.  Dit kan zowel via brief als via e-mail of publicatie op het intranet.

Indien er wordt gekozen om een gecategoriseerde premie toe te kennen dient er een collectieve arbeidsovereenkomst te worden afgesloten.  Bij afwezigheid van een vakbondsafvaardiging verloopt de invoering via een toetredingsakte.

4 voorwaarden

  • De winstpremie is een extra verloningscomponent.  Ze mag nooit worden ingevoerd ter vervanging van een reeds bestaand loonbestanddeel, premie of ander voordeel.
  • Het gaat om een collectieve premie.  Je kan deze dus niet individueel per werknemer toekennen.  Het voordeel is bovendien enkel voor werknemers.  Bedrijfsleiders kunnen hier geen aanspraak op maken.
  • De uiteindelijke som mag nooit meer dan 30% van het totale bruto loonmassa bedragen en maximum 100% van de boekhoudkundige winst.
  • Gezien dit stelsel onderhevig is aan vennootschapsbelasting kunnen VZW’s hier helaas geen gebruik van maken.

Conclusie

Je kan op eenvoudige wijze deze premie toekennen aan je werknemers onder zowel fiscaal- als sociaalrechtelijk voordelige voorwaarden.

Bovendien is dit een extra motivatie voor je werknemers.  Je toont als werkgever je appreciatie en stimuleert de werknemers om het beste van zichzelf te blijven geven.

Voor meer info hierover kan u steeds contact opnemen met Bieke Janssens!

De laatste nieuwtjes

Naar Nieuwsoverzicht

Corona-update: de laatste nieuwe ontwikkelingen rond de compensatiepremie en hoe deze aan te vragen

12/05/2020|

Corona-update: de laatste nieuwe ontwikkelingen rond de compensatiepremie en hoe deze aan te vragen Wie heeft recht op een corona compensatiepremie? De corona compensatiepremie is er voor ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die geconfronteerd worden met een omzetdaling ingevolge de opgelegde exploitatiebeperkingen. Heb je meerdere [Lees verder]

Corona-update: voorwaarden en uitsluitingen compensatiepremie

20/04/2020|

Corona-update: voorwaarden en uitsluitingen compensatiepremie Welke ondernemingen komen in aanmerking De hoofdactiviteit van je onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van de activiteiten opgenomen in deze PDF met de lijst van nace-codes. Het betreft: de eventsector en de [Lees verder]

2020-05-15T07:01:34+01:00