window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Human Resources
16 oktober 2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten

Het corona-ouderschapsverlof liep af op 30 september 2020.

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen, ten gevolge van de sluiting van de kinderopvang, de school of een opvang voor gehandicapten wegens coronamaatregelen een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Wanneer kan een werknemer deze vorm van tijdelijke werkloosheid aanvragen?

De werknemer kan hier aanspraak  op maken wanneer hij moet instaan voor de opvang van:

 • een minderjarig kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of de school kan gaan (*);
 • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, en dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan (*);
 • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van het kind, dat een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen geniet (*);

(*) De reden waarom het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school, het opvangcentrum of de dienstverlening voor gehandicapte kinderen kan gaan, moet te wijten zijn aan de tijdelijke sluiting of stopzetting van de dienstverlening als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Het kan hierbij ook gaan om een gedeeltelijke sluiting van een school of opvangcentrum of een gedeeltelijke stopzetting van de dienstverlening voor gehandicapten.

Hoe verloopt de aanvraag?

De werknemer moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen.

Hij moet het attest sluiting corona laten invullen en ondertekenen door de bevoegde instelling. Vervolgens moet hij dit attest zelf vervolledigen, ondertekenen en dit aan zijn werkgever bezorgen.
U kan steeds een blanco attest bij ons opvragen.

Indien nodig moet de werknemer ook nog een uitkeringsaanvraag indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW). Dit is bijvoorbeeld het geval indien de werknemer voor de eerste keer uitkeringen tijdelijke werkloosheid aanvraagt of wanneer de werknemer vanaf 1 september 2020 niet langer tijdelijk werkloos gesteld kan worden volgens de vereenvoudigde procedure tijdelijke overmacht.

Welke stappen moet u als werkgever ondernemen?

 • Indien uw onderneming niet werd erkend als uitzonderlijk hard getroffen onderneming moet er een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden verstuurd naar de RVA.  Hierbij moet de reden ‘Corona – Opvang kind wegens sluiting’ worden meegegeven.  Deze aangifte kan worden verzorgd door uw dienstverlener of sociaal secretariaat.
  Daarnaast moet hij het attest corona sluiting (via de post of per mail) opsturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het bevoegde RVA kantoor.
  De werkgever moet ook een controlekaart C3.2A overhandigen aan de werknemer en op het einde van de maand een elektronische aangifte van sociaal risico verrichten met vermelding van het aantal uren tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht.
 • Indien uw onderneming erkend werd als uitzonderlijk hard getroffen onderneming (of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector) en bijgevolg nog verder gebruik kan maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht, moet u het attest ter beschikking houden van de RVA, die het eventueel ter controle kan opvragen.
  U dient geen mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar de RVA en geen controlekaart C3.2A afleveren aan de werknemer. U moet enkel op het einde van de maand de uren tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht aangeven via een elektronische aangifte (deze wordt verzorgd door uw dienstverlener of sociaal secretariaat).

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De werknemer ontvangt 70% van zijn (geplafonneerd) loon. Hierop wordt  15 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Daarnaast ontvangt hij tot en met 31 december 2020, ook nog een toeslag van 5,63 euro per dag bovenop zijn werkloosheidsuitkering.

Opgelet! Het ontvangen van de uitkering kan afhankelijk zijn van bepaalde vergoedbaarheidsvoorwaarden. Zo moet de werknemer arbeidsgeschikt zijn en is het bijvoorbeeld mogelijk dat de uitkering niet (onbeperkt) kan gecumuleerd worden met een pensioen of met de uitoefening van een bijkomstige activiteit.

Deel dit bericht:

De laatste nieuwtjes

 • Maia Luarsabishvili

Leer onze collega Maia kennen

11/06/2024|

Na zes jaar ervaring als boekhouder/auditor in Georgië, startte Maia haar carrière volledig opnieuw in België. Zo kwam ze in 2018 bij Konsilanto terecht. Een bijzonder verhaal ... [Lees verder]

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2020-10-16T13:58:30+01:00