window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Accountancy, tax & legal
5 december 2022

Hervorming van het stelsel voor auteursrechten

Het gunstregime van de auteursrechten is reeds sinds lang een doorn in het oog van de fiscus. In het ontwerp van de programmawet, dat in uitvoering van de begroting voor 2023 in het parlement werd ingediend, wordt er werk gemaakt van een grondige hervorming van het stelsel, en deze is best wel drastisch.

Volgende aanpassingen zijn opgenomen in het ontwerp:

De definitie van kwalificerende auteursrechten wordt sterk ingeperkt.

Het regime van de auteursrechten zal enkel nog van toepassing zijn op de inkomsten:

  • Verkregen uit de overdracht van auteursrechten als bedoeld in boek XI, titel 5, van het Wetboek van economisch recht (WER);
  • Die betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst (artikel XI.165 WER) of op de openbare uitvoeringen en opvoeringen van uitvoerende kunstenaars (artikel XI.205 WER)

Op voorwaarde dat de rechthebbenden beschikken over een kunstwerkattest, of (bij gebrek aan attest) voor wie zijn auteursrechtelijk beschermd werk, aan een derde heeft overgedragen, om het onder het publiek te verspreiden.

Hiermee wil men een hele reeks ‘gebruikers’ van het stelsel van auteursrechten buiten spel zetten, denken we maar aan IT’ers, advocaten, architecten, consultants, …

Vanaf wanneer zouden deze bepalingen van toepassing zijn?

Deze bepalingen zouden inwerking treden op 1 januari 2023, op de inkomsten die verbonden zijn met het aanslagjaar 2024.

Andere aanpassingen aan het stelsel

Naast de inperking van het toepassingsgebied wordt er nog voorzien in 2 andere aanpassingen aan het stelsel

  • Invoering van een maximumplafond: er wordt een verhouding tussen het inkomen uit auteursrechten en de totale bezoldiging ingevoerd, met een maximaal aandeel auteursrechten van 30% (vanaf 2025) (verhouding van 50/50 (2023) en 60/40 (2024) in een overgangsfase)
  • Er wordt een link ingebouwd met de draagkracht van de belastingplichtige. Indien het uitgekeerde bedrag aan auteursrechten in de voorgaande 4 jaar gemiddeld meer bedraagt dan het maximum bedrag (64 070 euro) dan vervalt de mogelijkheid om in het 5e jaar nog te kunnen genieten van het fiscaal regime.

Er wordt voorzien in een overgangsregeling van 1 jaar

Voor diegenen die niet langer van het stelsel kunnen blijven genieten wordt er wel voorzien in een overgangsregeling. Zij kunnen voor de inkomsten van 2023 (aanslagjaar 2024) alsnog genieten van het stelsel. Het maximumbedrag dat onder toepassing van het voordelig regime van de auteursrechten zal kunnen worden uitgekeerd wordt echter gehalveerd evenals de beide kostenforfaits.

Daarnaast zijn de hierboven besproken 2 aanpassingen van het stelsel ook van toepassing in de overgangsregeling.

Onze cliëntenadviseurs zullen in de loop van de komende maanden je persoonlijke situatie in kaart brengen en je adviseren over wat er voor jouw nog mogelijk is. Indien er minder of helemaal geen auteursrechten meer kunnen worden uitgekeerd dan zullen wij samen bekijken hoe we best je vergoeding uit de vennootschap samenstellen.

De laatste nieuwtjes

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2022-12-05T11:56:24+01:00