window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');

Accountancy, tax & legal
5 april 2024

Hervorming investeringsaftrek

Momenteel ligt bij het parlement het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen op tafel. Een belangrijk onderdeel van dit ontwerp gaat over de hervorming van de investeringsaftrek, gebaseerd op de blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Wanneer goedgekeurd zullen de nieuwe regels van toepassing zijn op investeringen gedaan vanaf 1 januari 2025. Met deze hervorming wenst de regering een einde te maken aan het kluwen van percentages (die jaarlijks aangepast dienen te worden aan de index) en de verschillende in aanmerking komende investeringen.

Wat is nu juist die investeringsaftrek? Ondernemingen die investeren in nieuwe materiële en immateriële vaste activa voor hun bedrijfsactiviteiten in België kunnen genieten van een fiscaal voordeel, genaamd ‘de investeringsaftrek’. Een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de geïnvesteerde activa kan in aftrek worden genomen van de belastbare winst van de onderneming.

De nieuwe investeringsaftrek zet in op 3 sporen:

  1. De basis aftrek of het ‘algemeen spoor’;
  2. de verhoogde thematische aftrek ofwel het ‘gericht spoor’;
  3. de technologie aftrek of het ‘specifieke spoor’.

Het tarief zal in elk spoor een vast percentage bedragen dat in de wet zal worden ingeschreven.

1. Basis aftrek (Algemeen spoor)

De basisaftrek komt in de plaats van de huidige ‘investeringsaftrek’. Dit nieuwe percentage zal 10% bedragen en is alleen van toepassing voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen.

Deze basisaftrek wordt verdubbeld wanneer het gaat om investeringen in digitale vaste activa, zoals bv. digitale betalings- en facturatiesystemen, digitale systemen voor beveiliging en ook de investeringen in het kader van de verplichte elektronische facturatie. Ook deze verdubbeling is enkel van toepassing voor eenmanszaken, vrije beroepen en de kleine vennootschappen.

2. Verhoogde thematische aftrek (Gericht spoor)

De grootste hervorming bevindt zich in deze aftrek. Investeringen in de hierna vermelde 4 ‘thema’s’ of categorieën zullen kunnen genieten van een investeringsaftrek van 40%, voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen, of van 30% voor alle andere ondernemingen.

Het betreft:

  • Categorie 1: Investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie zijnde investeringen in vaste activa voor de productie van hernieuwbare energie en het efficiënt verbruik van energie;
  • Categorie 2: Investeringen in koolstofemissievrij vervoer zijnde de investeringen in vaste activa voor vervoersmiddelen die geen CO2 uitstoten;
  • Categorie 3: Milieuvriendelijke investeringen zijnde de investeringen in vaste activa die een gunstige milieu impact hebben;
  • Categorie 4: Ondersteunende digitale investeringen in digitale vaste activa ter ondersteuning van de eerste 3 categorieën.

Voor ieder van deze 4 categorieën zal er door de Koning (de regering) een lijst worden opgesteld van de investeringen die in aanmerking komen. Het is de bedoeling om deze lijsten om de 3 jaar te actualiseren.
Alle huidige bijzondere investeringsaftrekken zoals bv. voor emissievrije vrachtwagens en laadinfrastructuur voor vrachtwagens, voor fietsen en fietsinfrastructuur, voor rookafzuigsystemen in de horeca, … zullen worden opgenomen in deze verhoogde thematische aftrek.

Om van de thematische investeringsaftrek te kunnen genieten zullen de belastingplichtigen een attest bij hun aangifte dienen te voegen, uitgereikt door het bevoegde Gewest of federale minister, waaruit blijkt dat de investering in overeenstemming is met de respectievelijke investeringslijst.

3. Technologie aftrek (Specifiek spoor)

Deze aftrek omvat de aftrek voor investeringen in octrooien en in vaste activa ter bevordering van het onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die geen effect hebben op het leefmilieu of die de impact ervan zoveel mogelijk beperken.

Deze aftrek bedraagt 13,5% en is van toepassing voor alle vennootschappen.

Deze investeringsaftrek kan blijvend omgezet worden in het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling.

Voor deze aftrek wordt wel voorzien in een nieuwe beperking zodat de investeringsaftrek niet gecombineerd kan worden met een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Het bedrag aan niet door te storten bedrijfsvoorheffing zal voortaan in mindering dienen gebracht te worden van de als kosten van onderzoek en ontwikkeling geactiveerde personeelskosten.

Het principe van de investeringsaftrek en de basisvoorwaarden blijven ongewijzigd. Hetzelfde geldt voor de bestaande uitsluitingen zoals bv. de activa waarvan het gebruik afgestaan is aan derden.

In het kader van de basisaftrek wordt een nieuwe uitsluiting ingevoerd. Voortaan zijn uitgesloten de investeringen in vaste activa die gebaseerd zijn op, of die gebruik maken van voor het milieu en klimaat schadelijke stoffen, met uitzondering van de vaste activa waarvoor er geen economisch vergelijkbaar koolstofemmissievrij alternatief is.

Zo zal bv. een investering in een gasketel niet meer in aanmerking komen omdat er andere koolstofemmissievrije alternatieven, zoals warmtepompen, beschikbaar zijn. Een investering in een vrachtwagen op fossiele brandstoffen daarentegen zou nog wel in aanmerking komen omdat er voorlopig nog geen concurrentiële alternatieven op de markt zijn.

Ook in het kader van deze nieuwe uitsluiting zal door de Koning (de regering) een exhaustieve lijst worden opgesteld met uitgesloten investeringen die periodiek zal aangepast worden.

Na de goedkeuring in het parlement zullen er in de loop van dit jaar nog diverse uitvoeringsbesluiten volgen (oa. de diverse lijsten). Hierover zullen wij je ten gepaste tijde informeren in latere nieuwbrieven.

Indien je hierover nog verdere vragen hebt, kan je ons contacteren via legal@konsilanto.be.

© Hugo Andries

De laatste nieuwtjes

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2024-04-05T12:35:26+01:00