window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');

Human Resources
23 november 2020

De laatste nieuwe steunmaatregelen voor werkgevers in de strijd tegen corona

Om werkgevers te ondersteunen werden er door onze regering opnieuw nieuwe maatregelen in het leven geroepen.

We sommen de belangrijkste maatregelen even voor je op:

Opnieuw corona werkloosheid voor alle ondernemingen

De federale regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 01.10.2020 tot en met 31.03.2021.

Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

OPGELET: de meldingsplicht die vanaf 13 juli 2020 in het leven werd geroepen, blijft van toepassing!

Tijdelijke werkloosheid voor werknemer met een kind in quarantaine.

Heeft je werknemer een kind dat in quarantaine moet? Dan is het vanaf 1 oktober mogelijk om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toe te passen. Deze situatie zorgt er  voor dat de ouder zijn werk niet kan uitvoeren wanneer er geen alternatieve opvang voorhanden is.
Voorwaarde is dat er een attest van de huisarts, de school of de crèche is dat de quarantaine oplegt. Hetzelfde geldt voor een gehandicapt kind, ongeacht de leeftijd, dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Ben je een hard getroffen onderneming of actief in een hard getroffen sector?  Dan heeft de werknemer bovenop een werkloosheidsuitkering aan 70% van het geplafonneerd loon, recht op een supplement van € 5,63 per dag werkloosheid.

Kan je werknemer van thuis uit werken en komen jullie overeen dat zelfs met de kinderen thuis het nodige werk kan gebeuren, dan is tijdelijke werkloosheid niet mogelijk. De voorziene prestaties worden geleverd, maar van thuis uit in plaats van in het bedrijf. Je betaalt het overeengekomen loon.

Supplement eindejaarspremie voor werknemers met meer dan 52 dagen tijdelijke werkloosheid

Corona werkloosheid is in veel sectoren NIET gelijkgesteld voor de eindejaarspremie.  Hierdoor zullen de werknemers dus een minder hoog bedrag aan eindejaarspremie ontvangen.  De regering wil dit graag compenseren.

Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijke werkloosheid hebben, ontvangen € 10,00 per extra dag tijdelijke werkloosheid bovenop deze 52 dagen.

Voor wie in aanmerking komt zal de totale toeslag minimum € 150,00 bedragen.

Tussenkomst overheid in financiering vakantiegeld

Bij de berekening van het vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld aan gewerkte dagen.  Dit wil zeggen dat deze kost volledig op de  werkgevers zal terechtkomen.

De regering verbindt er zich toe om deels tussen te komen in de financieren van het vakantiegeld.  Hoe ze dit juist zullen doen wordt nog verder uitgewerkt.

Vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage 3de kwartaal 2020

De regering breidt een eerder besliste vrijstellingsregeling – initieel bestemd voor de horeca en evenementensector – uit naar alle sectoren die verplicht moesten sluiten.

Het bedrag van de premie stemt overeen met het bedrag van de verschuldigde netto patronale basisbijdragen aan de RSZ én de solidariteitsbijdrage verschuldigd voor de studenten van het derde kwartaal van 2020.
Er zal eerst een voorlopige berekening van de premie gebeuren voor werkgevers die actief waren in het eerste kwartaal van 2020 en dit ook nog waren in het derde kwartaal van 2020. De berekening van de voorlopige premie is gebaseerd op de netto patronale basisbijdragen aan de RSZ en de solidariteitsbijdrage voor studenten die u als werkgever in het eerste kwartaal van 2020 heeft betaald.

De definitieve premie wordt berekend in januari 2021 en is gebaseerd op de basis netto patronale basisbijdragen en de solidariteitsbijdrage voor studenten die de werkgever verschuldigd is voor het derde kwartaal van 2020.

Als het bedrag van de effectieve premie hoger is dan de voorlopige premie, dan krijgt de werkgever een toeslag. Als het bedrag lager blijkt te zijn, dan moet de werkgever ook niets terugbetalen aan de RSZ.

Wil je weten of je in aanmerking komt?  Check het HIER!

Je hoeft hier als werkgever niets voor te ondernemen!  De RSZ zal zelf de nodige stappen ondernemen.

Verlening verlaging bedrijfsvoorheffing op werkloosheidsuitkering

De bedrijfsvoorheffing op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid werd verlaagd van een tarief van 26,75% naar 15%. Dit is een tijdelijke maatregel ten gevolge van het coronavirus.
Voorlopig is deze verlaging van toepassing tot en met 31 december 2020.

Het tarief van de bedrijfsvoorheffing op aanvullingen op de wettelijke uitkeringen blijft ongewijzigd.

Op die extra-wettelijke aanvullingen, die door een fonds of door jou als werkgever betaald worden, blijft dit 26,75%.

Effect op de eindbelasting van je werknemers?

De eindbelasting (lees de gewoonlijke afrekening personenbelasting) wijzigt niet.
De bedrijfsvoorheffing is een voorschot dat wordt afgehouden op de definitieve inkomstenbelasting.  Het is bij die eindbelasting dat dit voorschot wordt verrekend.

De werkloosheidsuitkeringen en de eventueel aanvullende vergoedingen hierop, worden belast als normaal loon in de eindbelasting. Ze worden dus opgeteld bij dat normaal loon en belast volgens de gangbare tarieven.

Is het netto gezamenlijk belastbaar inkomen bij je werknemer meer dan 29.600 euro, dan vervalt de belastingvermindering op werkloosheidsuitkeringen waar hij anders wel recht op zou hebben.

Verlenging individueel uitstel betaling belastingen

De mogelijkheid om individueel uitstel van betaling van belastingen te bekomen zonder boetes en nalatigheidsinteresten wordt verlengd.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering blijft op niveau van werkloosheidsuitkering

De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt behouden op het niveau van de werkloosheidsuitkering. Zo zal een werknemer die arbeidsongeschikt is, geen lagere ziekte-uitkering ontvangen dan de tijdelijk werkloze.

Tijdelijk werklozen aan de slag in vitale sectoren met behoud van werkloosheidsuitkering

Tot 31 oktober konden tijdelijk werklozen het werk tijdelijk hervatten in een vitale sector (land-, tuin-, en bosbouw) met  behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering. Die maatregel gold ook voor werklozen met een bedrijfstoeslag (SWT-ers).

Voor tijdelijk werklozen wordt de maatregel nu verlengd. Het is onduidelijk of dit ook het geval is voor de SWT-ers.

De groep van vitale sectoren wordt bovendien uitgebreid met de zorgsector en het onderwijs.

Maatregelen specifiek voor de zorgsector

  • Het personeel van de federale gezondheidssectoren krijgt een solidariteitspremie van € 300,00 uitbetaald in de vorm van consumptiecheques. Voor het uitreiken van deze cheques hebben werkgevers tot 30 juni 2021 de tijd.  De werknemers kunnen deze cheques tot 31 december 2021 besteden.
  • Voor het ziekenhuispersoneel (werknemers en zelfstandigen) komt een eenmalige financiële compensatie.  De bevoegde minister zal in overleg met de sociale partners deze maatregel ter ondersteuning van de ziekenhuispersoneel verder uitwerken. Er zal ook overleg plaatsvinden met de deelstaten in de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.
  • Het quotum vrijwillige overuren wordt tot 220 uren verhoogd. Deze bijkomende overuren zullen fiscaal en parafiscaal worden vrijgesteld, en er is geen overloon op van toepassing.
  • Werknemers zullen gemakkelijker tijdelijk naar de zorgsector kunnen worden gedetacheerd.
  • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de zorgsector (zie boven reeds toegelicht).
  • Tijdelijk werklozen mogen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever in de zorg.
  • Vrijwilligers mogen in de commerciële ziekenhuizen worden ingezet.
  • Gepensioneerden die tijdelijk opnieuw aan de slag gaan in de zorgsector zullen geen deel van hun pensioen verliezen.

Zie je door het bos de bomen niet meer staan?  Onze collega’s van Konsilanto Loonadministratie & Werkgeversadvies staan je hier graag in bij.  Aarzel niet ons te contacteren!

Deel dit bericht

De laatste nieuwtjes

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2020-11-24T14:02:20+01:00