window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-165612260-1');
Accountancy, tax & legal
17 juni 2020

Corona-update: nieuwe steunmaatregelen in de strijd tegen de coronacrisis

De zogenaamde superkern van de federale regering kondigde afgelopen vrijdag een reeks nieuwe ondersteunende maatregelen aan om de economische gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Hieronder kan u een overzicht van de belangrijkste maatregelen, die hoofdzakelijk gericht zijn op het aanmoedigen van investeringen en op de arbeidsorganisatie, terugvinden:

1. Investeringsaftrek tijdelijk naar 25%

Via de investeringsaftrek kunnen bedrijven een gedeelte van hun investering aftrekken van de belastbare basis. Sinds begin dit jaar bedroeg het basispercentage voor de gewone investeringsaftrek 8% maar dit wordt nu dus opnieuw opgetrokken. De superkern besliste om de investeringsaftrek voor alle investeringen in nieuwe en afschrijfbare vaste activa gedaan tussen 12 maart en 31 december 2020 te verhogen naar 25%.

2. Belastingvermindering giften naar 60%

De belastingvermindering voor giften aan erkende instelling voor 2020 wordt opgetrokken van 45% naar 60% om zo de vrijwilligerssector te ondersteunen.

3. Kosten voor evenementen 100% aftrekbaar

Om de zware klappen in de evenementensector op te vangen, zullen de kosten voor de organisatie van evenementen en de catering tot het einde van het jaar aftrekbaar zijn voor 100% in de personen- en vennootschapsbelasting in de plaats van 50%.

4. Uitbreiding tax shelter naar kmo’s

De tax shelter is een reeds bestaande regeling om fiscaal voordelig te investeren in startende vennootschappen of groeibedrijven. Particulieren kunnen hierbij genieten van een belastingvermindering van 45% voor investeringen in micro-vennootschappen, 30% voor kleine vennootschappen en 25% voor scale-ups.

Dit systeem wordt nu ook uitgebreid voor kmo’s die in de referteperiode van 14 maart t.e.m. 30 april 2020 een omzetdaling merkten van 30% t.o.v. dezelfde periode in 2019. De ondernemingen die in aanmerking komen, kunnen op deze manier maximaal 250 000 euro ophalen.

Particulieren die investeren in deze kmo’s krijgen in ruil een belastingvermindering van 20% voor investeringen van maximaal 100 000 euro. De nieuwe maatregel maakt het ook mogelijk dat bedrijfsleiders investeren via de tax shelter terwijl dit niet mogelijk is voor start-ups of scale-ups.

5. Btw-decembervoorschot afgeschaft

In principe betaalt u tegen 24 december een verplicht btw-voorschot berekend op de btw van uw verrichtingen in de laatste btw-periode van het jaar. Dit decembervoorschot wordt voor 2020 afgeschaft waardoor de btw over de laatste periode volledig verschuldigd is tegen 20 januari 2021.

6. Carry back verwachte verliezen

Concreet wordt aan vennootschappen de mogelijkheid geboden om verwachte verliezen in 2020 te compenseren met de winsten die u gemaakt heeft in 2019. Dit laat u toe om de cash-out die verbonden is aan de vennootschapsbelasting die verschuldigd zou zijn over het vorige boekjaar te beperken.

7. De wederopbouwreserve

Een vennootschap zal de mogelijkheid hebben om voor de belastbare tijdperken die verbonden zijn aan de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024 (een deel van) haar belastbare gereserveerde winst vrij te stellen door deze winst te boeken op een vrijgestelde ‘wederopbouwreserve’. De vrijstelbare wederopbouwreserve is (cumulatief) maximaal gelijk aan het boekhoudkundige bedrijfsverlies dat vastgesteld wordt op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020 of (voor vennootschappen die hun boekjaar afsluiten tijdens de periode tussen 1 januari 2020 en 12 maart 2020) in 2021.

8. Tijdelijke werkloosheid Corona verlengd tot 31/08/2020

Het reeds bestaande stelsel van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus wordt verlengd tot eind augustus. Nadien wil de regering de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona nogmaals verlengen, tot 31 december 2020. Maar de verlenging zal beperkt zijn tot werkgevers in bepaalde sectoren, zoals de horeca, het toerisme of de evenementensector. De precieze afbakening moet nog gebeuren.

Er komt ook een Corona-werkloosheid aangepast: het gaat hier over een overgang van de tijdelijke werkloosheid wegens corona naar de klassieke economische werkloosheid. Je komt hiervoor in aanmerking indien je bedrijf een omzetdaling tekent van 10%.
De betrokken werknemer dient 2 dagen per maand werkloosheid een opleiding te volgen en zal een uitkering ontvangen die 70% bedraagt van zijn laatste geplafonneerd loon.

9. Corona-werkloosheid schorst voortaan opzeggingstermijn

Het parlement keurde het wetsvoorstel goed over de impact van de corona-werkloosheid op de opzeggingstermijn.

Er zijn 2 situaties:

  • Opzeggingstermijnen gestart op of na 1 maart 2020 en nog steeds lopende op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad: de dagen tijdelijke werkloosheid schorsen de opzeggingstermijn, maar alleen voor wat betreft de dagen tijdelijke werkloosheid vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus niet voor deze tussen 1 maart 2020 en de datum van publicatie in het BS.
  • Niet meer lopende op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad: geen (retroactieve) schorsing van de al afgelopen opzeggingstermijn. Opzeggingstermijnen al gestart voor 1 maart 2020: de opzeggingstermijn wordt in afwijking van de algemene regel niet geschorst. Het speelt daarbij geen rol of de opzeggingstermijn nog steeds loopt op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

We kunnen niet exact voorspellen wanneer de wet in het Staatsblad zal staan. Mogelijk gebeurt dat snel.

10. Corona-ouderschapsverlof verlengd

Het stelsel van het Corona-ouderschapsverlof krijgt een uitbreiding. Zo verlengt de regering de maatregel tot 30 september 2020 met een uitkering die verhoogd wordt tot 150% voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking.

11. Tijdelijke werkloosheid ook voor 65+ers die een rustpensioen ontvangen

De wet die toelaat dat gepensioneerde 65-plussers tijdelijke werkloosheidsuitkeringen genieten, is in het staatsblad verschenen.

Huidige regeling
Vandaag kan een werknemer die na de leeftijd van 65 jaar blijft werken, uitkeringen tijdelijke werkloosheid genieten, op voorwaarde dat:

  • hij geen rustpensioen ontvangt en;
  • de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van medische overmacht te wijten aan de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Versoepeling
Een werknemer die na de leeftijd van 65 jaar tijdelijke werkloosheid aanvraagt, kan nu ook tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen wanneer hij een rustpensioen geniet.

De versoepeling geldt retroactief vanaf 1 februari 2020 en blijft van kracht zolang de vereenvoudigde corona-werkloosheid van toepassing is. De versoepeling geldt dus zeker al tot 31 augustus 2020.

Tot 30 juni 2020 (verlengbaar) wordt ook het pensioen van de betrokken werknemer, die tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangt, niet verminderd .

12. Kosten voor telewerkers

Telewerkers die tijdens de coronacrisis kosten maken zullen makkelijker vergoed kunnen worden tot een maximum van 127 euro per maand.

13. Arbeidsduur verminderen

Ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden kunnen de arbeidsduur verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten en om ontslagen te voorkomen. Dat zal mogelijk zijn via:

  • ofwel een collectieve arbeidsduurvermindering
  • ofwel het tijdskrediet
  • ofwel het tijdskrediet eindeloopbaan waarvan de toegang met een uitkering wordt verlaagd van 57 naar 55 jaar


Wij blijven de actualiteit i.v.m. de corona-steunmaatregelen verder opvolgen en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Heeft u in tussentijd vragen dan kan u steeds terecht bij uw cliëntenadviseur of ondernemersbegeleider.

Deel dit bericht:

De laatste nieuwtjes

  • Maia Luarsabishvili

Leer onze collega Maia kennen

11/06/2024|

Na zes jaar ervaring als boekhouder/auditor in Georgië, startte Maia haar carrière volledig opnieuw in België. Zo kwam ze in 2018 bij Konsilanto terecht. Een bijzonder verhaal ... [Lees verder]

Leer onze collega Koen kennen

06/12/2023|

Wie is de man achter het gezicht dat geruime tijd op de homepagina van onze website te zien was? Wel, dat is Koen! Sportief, gedreven, doortastend en enthousiast. Dit zijn slechts enkele van de eigenschappen die hem kenmerken. Hij stelt zich graag kort aan jullie voor. [Lees verder]

2020-07-23T10:27:34+01:00