Human Resources
14 juli 2023

Verrekening vakantiegeld: Wijzigingen op komst vanaf 2024

De wetgever wil vanaf het vakantiejaar 2024 van start gaan met een nieuwe methode om vakantiegeld te verrekenen.

De aanpassing heeft betrekking op:

  • de verrekening bij de nieuwe werkgever van het enkel vertrekvakantiegeld dat bedienden ontvangen van een vorige werkgever; en
  • de verrekening van het enkel vakantiegeld betaald door het vakantiefonds bij overgang van arbeider naar bediende.

De verrekening van het dubbel vakantiegeld wijzigt niet. Ook in 2024 zal die verrekening nog steeds op één moment gebeuren,  in de maand mei of juni.

Wat verandert er voor bedienden?

Wanneer de arbeidsovereenkomst van een bediende eindigt, betaalt de werkgever vertrekvakantiegeld. Een nieuwe werkgever mag dit bedrag in mindering brengen van het  vakantiegeld dat hij zelf moet betalen voor de vakantiedagen op basis van het vakantieattest.

Huidige werkwijze

Momenteel wordt het vertrekvakantiegeld in één keer verrekend in de maand waarin de nieuwe werkgever het dubbel vakantiegeld betaalt (of bij indiensttreding).

Nieuwe methode in twee fasen

Fase 1:

In een eerste fase zal 90% van het enkel vertrekvakantiegeld verrekend worden. Dat gebeurt telkens als je nieuwe werknemer een wettelijke vakantiedag opneemt. De verrekening gebeurt dus niet meer in één keer. Het is dan ook mogelijk dat je het enkel vertrekvakantiegeld over meerdere maanden moet verrekenen. De bediende ontvangt voor die vakantiedagen dus een beperkt dagloon van 10%.

Fase 2:

De tweede fase van de verrekening vindt elk jaar in december plaats. Op dat moment zal je als werkgever moeten nagaan of er nog een correctie nodig is. Eventueel moet je dan nog het saldo van het vertrekvakantiegeld verrekenen.

Als je een bijkomende inhouding moet doen, gebeurt dat op het loon van de maand december. Bij die verrekening mag je normaal gezien maximaal 20% van het nettoloon inhouden. Als je meer dan 20% moet inhouden, moet je die inhouding over twee maanden spreiden. Je kan wel met je werknemer overeenkomen om de correctie toch in één keer te verrekenen.

En wat als je nieuwe werknemer je bedrijf voor december opnieuw verlaat? Dan moet je het saldo verrekenen bij de uitdiensttreding.

Hoe je bedienden informeren over deze wijzigingen?

De informatie moet je op drie niveaus verstrekken:

  1. De nieuwe regels moeten uitdrukkelijk op het vakantieattest worden vermeld. De sociale partners werken hiervoor nog een model uit.
  2. Als je werknemer erom vraagt, moet je een duidelijke uitleg geven over de toegepaste berekeningswijze en de regels over de verrekening. Je kan je werknemers ofwel op papier ofwel elektronisch informeren. Zodra er hierover meer duidelijkheid is, kan Konsilanto je daarbij helpen.
  3. Als nieuwe werkgever moet je je nieuwe bediende via de loonfiche van december (of de maand van uitdiensttreding) informeren over de aangebrachte correcties.

Aanpassing verrekening enkel vakantiegeld bij overgang arbeider naar bediende

Ook bij een overgang van arbeider naar bediende vindt een verrekening van vakantiegeld plaats. Het gaat om een aftrek van het vakantiegeld dat nog door het vakantiefonds wordt betaald voor de prestaties als arbeider.

Is deze nieuwe regeling al definitief?

Neen. Op dit moment bereidt de wetgever deze wijziging van de verrekening van het vertrekvakantiegeld voor. Het is dus mogelijk dat deze regeling nog wijzigt. Heb je nog vragen hierbij?
Aarzel niet ons hierover te contacteren!