Human Resources
18 oktober 2021

De begrotingsgesprekken werden afgerond. Welke impact zullen werkgevers en werknemers ondervinden?

De federale regering heeft op 12 oktober de begrotingsgesprekken voor 2022 afgerond. Heel wat van de aangekondigde maatregelen zullen een belangrijke impact hebben voor werkgevers en werknemers.

Hieronder vind je een overzicht van wat we al konden vernemen tijdens de regeringsverklaring van de premier en uit de pers. We verwachten de komende dagen en weken ontwerpteksten en meer duidelijkheid over de manier waarop de regeringsbeslissingen concreet vorm zullen krijgen en over de timing.

1. Plan tegen arbeidsongeschiktheid

Korte ziekte zonder attest
Wie kort ziek is, zal binnenkort geen doktersbriefje meer nodig hebben voor één afwezigheidsdag. Dit kan maximum drie keer per jaar.

Opvallend is dat die maatregel enkel geldt voor grote bedrijven en niet voor kmo’s met minder dan 50 werknemers. Bij die laatste blijft een ziektebriefje ook voor één dag verplicht.

Langdurig ziekte
De regering neemt verschillende maatregelen om langdurig zieke werknemers weer aan het werk te krijgen:

 • Langdurig zieken zullen na 10 weken een verplichte vragenlijst moeten invullen over de mogelijkheid om terug aan de slag te gaan.
  Wie dit weigert, kan 2,5 procent van de uitkering verliezen. Dat geldt ook voor langdurig ­zieken die zonder geldige reden meermaals weigeren in te gaan op een gesprek met een terugkeer-naar-werk­coördinator.
 • Bedrijven met meer dan 50 werknemer zullen moeten kunnen aantonen dat ze voldoende moeite doen om werknemers te re-integreren.
  Bij deze werkgevers kan een sanctie worden opgelegd wanneer ze bovenmatig veel zieken hebben. De sanctie bedraagt 2,5 procent van de loonmassa gedurende een kwartaal. Hierbij zou wel alleen rekening gehouden worden met de werknemers jonger dan 55 jaar.
 • Huisartsen krijgen de mogelijkheid om op vrijwillige basis door te geven welk werk een zieke patiënt wel nog zou kunnen uitvoeren of welke aanpassing van het werkregime een oplossing zou bieden.
 • Ook de ziekenfondsen en arbeidsmarktbemiddelaars (VDAB, FOREM, …) kunnen een sanctie oplopen als ze onvoldoende mensen aan de slag helpen.
  Er wordt dan gesnoeid in de administratieve vergoeding die de overheid hen uitbetaalt.
 • De gewesten krijgen extra geld van de federale overheid als ze meer zieken naar werk begeleiden.

2. Hervorming arbeidsmarkt

Vierdagenweek

De Regering wil het mogelijk maken om een volledige werkweek van 38 uur op 4 dagen te presteren. Dit wordt later nog verder besproken met de sociale partners.

Ontslagvergoeding
In bepaalde ontslagsituaties zal de ontslagvergoeding gedeeltelijk worden ingezet voor opleiding.

Individueel opleidingsrecht van 5 dagen
Elke werknemer zal jaarlijks recht hebben op vijf dagen opleiding. Het gaat dus niet langer over een gemiddelde binnen een bedrijf.

E-commerce
De regering schuift de versoepeling van de nachtarbeid in de e-commerce door naar verder overleg met de sociale partners. Zij zullen zich buigen over de invoering van een nieuw ‘avondregime’, dat zou gelden van 20h00 tot middernacht.
Momenteel worden prestaties vanaf 20h00 als “nachtwerk” beschouwd waardoor er bij laatavondwerk minder flexibiliteit is.
De sociale partners krijgen tot 1 maart 2022 om tot een akkoord te komen. Lukt diet niet, dan kunnen er individuele proefprojecten in de bedrijven plaatsvinden.

Interregionale mobiliteit van werklozen
Waalse of Brusselse werklozen zullen worden gestimuleerd om in Vlaanderen aan de slag te gaan.

Grotere autonomie arbeidsmarktbeleid
De regio’s krijgen meer mogelijkheden om hun arbeidsmarktbeleid af te stemmen op hun specifieke noden.

Plan knelpuntvacatures
De regering heeft een specifiek plan uitgewerkt om knelpuntvacatures aan te pakken.
Een opvallend nieuw element daarin, is een combinatie van werkloosheidsuitkeringen en het werken in een knelpuntberoep.
Langdurig werklozen die in een knelpuntberoep aan de slag gaan, zullen maximaal 25 procent van hun werkloosheidsuitkering gedurende drie maanden kunnen combineren met hun job.
Dit systeem bestaat reeds in het buitenland.

3. Fiscale maatregelen

Geleidelijke verlaging bijzondere bijdrage sociale zekerheid
De Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid (BBSZ) is ingevoerd in 1994 als middel om de kas van de sociale zekerheid mee te financieren. Maar omdat de schalen nooit zijn aangepast aan de index is de fiscale en parafiscale druk geleidelijk verschoven van de middeninkomens naar de lagere inkomens.
Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) gaat het om een achterhaalde bijdrage die de koopkracht van de lagere inkomens aantast.
Deze bijdrage bestaat nog steeds, maar zal nu geleidelijk aan uitdoven in vier fases: 2022, 2024, 2026 en 2028.
De regering wil met deze stapsgewijze afschaffing van de BBSZ koppels met een gemiddeld inkomen en alleenstaanden ondersteunen.
Op het einde van het jaar moeten zij meer nettoloon overhouden.

Dit betekent een lastenverlaging van 300 miljoen euro in 2022. Het is een eerste stap in de bredere fiscale hervorming waarin de BBSZ op termijn zal uitdoven.

Hervorming systeem bedrijfsvoorheffing
De regering wil zorgen voor meer nettoloon bij iedereen die werkt. Daartoe wil ze het systeem van bedrijfsvoorheffing meer op maat maken.
Op het loon van werkenden, houdt de werkgever elke maand bedrijfsvoorheffing in. De bedrijfsvoorheffing is een voorafname van de belastingafrekening op het einde van het jaar. De regering wil ervoor zorgen dat het te betalen bedrag beter afgestemd is op de concrete situatie.
Er zal dus worden gestreefd naar meer nettoloon per maand in plaats van een terugbetaling vele maanden later in de belastingafrekening.
Het is voorlopig nog niet duidelijk op welke manier men dit concreet wil realiseren.

Hogere fiscale aftrek kinderopvang
De Regering neemt diverse maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen met het oog op activering van mensen, maar mét aandacht voor evenwicht tussen werk en gezin.

In dat kader verhoogt men de huidige aftrek voor kinderopvang van 13 euro naar 14 euro per dag en per kind. Dit is een tweede verhoging in een jaar tijd.

Versterking strijd fiscale fraude
De Regering zal investeren in de aanwerving van een veertigtal extra fraudespeurders.
De strijd tegen fiscale fraude is een speerpunt van de Federale Regering. Fraude ondergraaft een eerlijke fiscaliteit en creëert oneerlijke concurrentie.

4. Maatregelen inzake sociale zekerheid

Hogere sociale bijdragen beroepssporters
De Regering zal beroepssporters die veel verdienen meer socialezekerheidsbijdragen doen betalen. Momenteel betalen zij slechts bijdragen op een forfaitaire basis, onafhankelijk van de hoogte van hun loon.
Kleine clubs en semiprofessionele- en amateursporters zullen worden gespaard. Daarnaast wil de Regering de steun aan de jeugdwerking verzekeren en versterken.
De concrete uitwerking hiervan werd overgelaten aan minister Vandenbroucke.

Aanwerving eerste werknemer zonder RSZ-bijdragen
De eerste aanwerving voor een nieuwe werkgever is sinds 1 januari 2016 volledig vrijgesteld van sociale basisbijdragen en dat onbeperkt in de tijd. Dit systeem leidde helaas tot bepaalde misbruiken.

De vrijstelling bij de eerste aanwerving blijft behouden, maar met een plafond van 4.000 euro per kwartaal. Deze vrijstelling blijft wel onbeperkt in de tijd van toepassing.

Heb je hier nog vragen over? Aarzel niet om onze payroll-afdeling hierover te contacteren via payroll@konsilanto.be.