Accountancy, tax & legal
18 oktober 2021

Betalingen aan aannemers: inhoudingsplicht controleren

Wie beroep doet op een aannemer voor de uitvoering van een werk in onroerende staat, moet vooraleer hij een betaling verricht aan deze aannemer controleren of er geen sociale en/of fiscale schulden meer openstaan in hoofde van deze laatste.

Een gelijkaardige regeling bestaat voor de vleessector en de bewakingen- en/of toezichtdiensten.

Indien er nog fiscale en/of sociale schulden openstaan, moet er een bepaald bedrag ingehouden worden op de factuur en dient dit bedrag daarna rechtstreeks betaald te worden aan de fiscus. Bij niet inhouding en doorstorting zou je hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor (een deel van) deze schulden.

Indien de aannemer sociale schulden heeft, moet je 35% van het bedrag dat je hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De betrokken aannemer ontvangt via zijn e-Box en/of op papier een notificatie van deze inhouding op factuur.

Indien de aannemer fiscale schulden heeft, moet er 15% van het bedrag dat je hem verschuldigd bent, worden ingehouden doorgestort aan de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Inning en Invordering, Inningscentrum.

Sectoren

De inhoudingsplicht is van toepassing op leveranciers actief in volgende sectoren :

 • Bouw
 • Leveren van stortklaar beton
 • Diensten zoals in paritair comité voor bewakings- en/of toezicht diensten
 • Vleessector

Onder bouw moet worden verstaan: alle werken aan een gebouw alsook :

 • iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering als de aanhechting aan een gebouw :
 • installatie van centrale verwarming of airconditioning, daaronder begrepen de branders, de reservoirs en de regel- en controletoestellen verbonden aan de ketels of aan de radiatoren;
 • sanitaire installatie van een gebouw en, meer algemeen, van alle vaste toestellen voor sanitair of hygiënisch gebruik aangesloten op een waterleiding of een riool;
 • elektrische installatie van een gebouw, met uitzondering van toestellen voor verlichting en van lampen;
 • installatie van een elektrische bel, van brandalarmtoestellen, van alarmtoestellen tegen diefstal en van een huistelefoon;
 • installatie van opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten en meubels met ingebouwde gootsteen, wastafels en meubels met ingebouwde wasbak, zuigkappen, ventilators en luchtverversers waarmee een keuken of badkamer is uitgerust;
 • installatie van luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenkant van het gebouw worden geplaatst;
 • iedere handeling die tot voorwerp heeft zowel de levering van wandbekleding of vloerbedekking als de plaatsing hiervan in een gebouw, ongeacht of die bekleding of bedekking aan het gebouw wordt vastgehecht of eenvoudig ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte.

Met de online dienst Check Inhoudingsplicht kan je in één klik nagaan of je een inhouding op factuur moet doen voor een firma die voor jou werken in onroerende staat, bewakings- en/of toezichtdiensten of bepaalde activiteiten in de vleessector uitvoert.

Voer het ondernemingsnummer in om te weten of de inhoudingsplicht geldt en je een bedrag aan de FOD Financiën en/of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid moet doorstorten.

Wat indien je dit uit het oog verloren bent?

Indien je voor bovengenoemde werken een beroep doet op een (onder)aannemer die sociale of fiscale schulden heeft op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst en/of op het ogenblik van de betaling van de facturen, word je hoofdelijk aansprakelijk voor zijn schulden.

M.a.w. laat je na de inhoudingsplicht na te leven, dan kan de schuld van die (onder)aannemer bij jou ingevorderd worden.

Indien het gaat om sociale schulden kan men 100% van het factuurbedrag op u verhalen.  Je betaalt met andere woorden de factuur twee maal!
Bij fiscale schulden is dit beperkt tot 35% van het factuurbedrag excl. BTW.

Een geldboete ten belopen  van het niet doorgestorte bedrag of het zelfs het niet doorgestorte bedrag maal twee, kunnen ze je opleggen.
Deze geldboete kan onder bepaalde voorwaarden wel worden verminderd.

Indien je niet betaalt binnen de 30 dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling, riskeer je zelf opgegeven te worden als schuldenaar van fiscale/sociale schulden. Ook indien je geen eigen schulden hebt. Op die manier breng je op jouw beurt je eigen medecontractanten in gevaar.

De wettelijke inhoudingsplicht kan dus verregaande gevolgen hebben…

Er is één nuancering, met name als uw aannemer zowel sociale als fiscale schulden heeft:
Wanneer er zowel een fiscale schuld is als een sociale schuld, dan kan de sociale schuld beperkt worden tot 65% en de fiscale schuld tot 35% van uw factuurbedrag.

Wat na betaling?

Nadat u tot betaling bent overgegaan kan je best actie ondernemen.

Hoewel je je wellicht niet meer nuttig zal kunnen richten tot de aannemer zelf, kan je trachten de indeplaatsstelling in de rechten van de RSZ en/of de FOD Financiën in te roepen.

Tot slot heb je een (gedeeltelijk) “verhaalsrecht” op de andere hoofdelijke schuldenaren van die aannemer.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij je cliëntenadviseur.