Vermogensplanners

Persoonlijke en zakelijke vermogensplanning

Wij brengen de veronderstelde evolutie en dus de op- en afbouw van uw vermogen in kaart, en evalueren uw financiële onafhankelijkheid en die van uw gezin.

Ons financieel rapport over uw vermogenstoestand, los van enige productverkoop en dus opgemaakt in alle objectiviteit, bestaat uit zeven onderdelen:

  • een vermogensbalans waaruit de toestand blijkt van uw huidige nettovermogen;
  • een overzicht van uw huidige inkomsten en uitgaven om uw spaarvermogen of (tijdelijke) liquiditeitstekorten in kaart te brengen;
  • een risicoanalyse die de financiële gevolgen van pensionering, invaliditeit en/of overlijden illustreert;
  • de pensioenopbouw (legaal en extralegaal);
  • een analyse van de structuur van uw zakelijk vermogen, met bijzondere aandacht voor inkomensoptimalisatie;
  • de vermogensbescherming, waarbij de beleggingsportefeuille wordt getoetst aan het veronderstelde rendement, de veronderstelde beschikbaarheid van de gelden en het gewenste risicoprofiel;
  • een successieanalyse met een juiste kruisbestuiving tussen het burgerlijk recht (wettelijke erfopvolging, testament, schenkingen, oprichting maatschap, …) en het fiscaal recht (de verschuldigde successierechten).

Het is een persoonlijk afgestemd plan, dat vanuit een inventaris van uw (gezins-)vermogen en rekening houdend met uw doelstellingen getoetst op hun haalbaarheid, overgaat in een concreet actieplan voor uw persoonlijke en zakelijke financiële planning. Het is een uniek samenspel tussen vermogensopbouw, financiële geldstromen, het familiaal vermogensrecht en het fiscaal recht.

Een duidelijk zicht op financiële zaken op lange termijn zorgt immers voor een betere gemoedsrust.

 

Familiale opvolging

De overdracht van de familieonderneming naar de volgende generatie is vaak geen sinecure. De oude en de nieuwe generatie dienen te worden voorbereid op de wissel van de macht.

Elek situatie is anders en vergt dus een eigen aanpak. Wij bekijken de onderneming en de betrokken familie als werkende systemen met specifieke interacties en beweegredenen, en waken over de wijzigende rollen binnen de onderneming. Wij bieden technische ondersteuning, onder de vorm van aandeelhoudersovereenkomsten, een familiecharter en/of een raad van advies.