Human Resources
11 juli 2024

De vakantieperiode is aangebroken! Zie jij erop toe dat je werknemers hun verlof inplannen?

De zomervakantie is officieel aangebroken voor velen. Het ideale moment om er even tussenuit te gaan en de batterijen terug op te laden! Maar vaak merken we dat een aantal collega’s helemaal geen verlofdagen inplannen. Wat is jouw verantwoordelijkheid hierin als werkgever en wat als de werknemer op het einde van het jaar nog verlofdagen heeft openstaan. Zijn deze dagen overdraagbaar? Lees de antwoorden hieronder!

Vakantie, een recht of een plicht?

Als werkgever mag je niet afwijken van de wet en ben je verplicht om je werknemers jaarlijkse vakantie toe te kennen, zelfs als de werknemer er niet om zou vragen. Deze wet is van dwingend recht en van openbare orde. Dit houdt in dat je er niet van mag afwijken ten nadele van de werknemer.

Wist je dat het zelfs voor de werknemer verboden is om afstand te nemen van zijn/haar vakantiedagen waarop ze wettelijk gezien recht op hebben? Als werkgever kan (moet!) je hierop toezien en toekomstige problemen vermijden door de werknemers schriftelijk in kennis te stellen omtrent de opname van de vakantiedagen voor het einde van het jaar.

Basisregel

Wettelijke vakantiedagen zijn niet overdraagbaar naar volgend jaar, ook niet via een onderling akkoord tussen werkgever en werknemer. Dit is in principe ten strengste verboden. Vakantiedagen moeten opgenomen worden binnen de 12 maanden volgend op het vakantiedienstjaar (2023), dus vóór 31/12 van dit jaar.

In de praktijk zien we dat de overdracht van een X-aantal dagen wordt gedoogd indien de dagen binnen een bepaalde tijdspanne worden opgenomen.

Echter laat de huidige wetgeving het sinds 2024 toe om in een aantal uitzonderlijke situatie de vakantiedagen toch over te dragen.

Uitzondering

Vanaf 2024 kan een werknemer die niet in de mogelijkheid was om de wettelijke vakantiedagen vóór 31/12 van het vakantiejaar op te nemen, bijvoorbeeld omwille van ziekte, de vakantiedagen overdragen naar de 24 maanden die volgen op het einde van het vakantiejaar.

Meer specifiek gaat het om onderstaande situaties:

  • Een gewoon ongeval of gewone ziekte
  • Een arbeidsongeval of beroepsziekte
  • Een moederschapsrust
  • Het vaderschapsverlof (omgezette moederschapsrust)
  • Profylactisch verlof
  • Geboorteverlof
  • Adoptieverlof
  • Pleegzorgverlof

Wat zal er gebeuren op het einde van het jaar?

  • Arbeider: een arbeider die omwille van overmacht of schorsing van de arbeidsovereenkomst zijn vakantiedagen niet kan opnemen, moet zijn vakantiegeld niet terugbetalen. Deze rechten zijn reeds verworven. De niet opgenomen dagen worden gedekt door de vakantiecheque die de arbeider al heeft ontvangen.
  • Bediende: een bediende die omwille van overmacht en/of schorsing van de arbeidsovereenkomst zijn vakantiedagen niet kan opnemen, zal het vakantiegeld uitbetaald krijgen op 31/12 van het vakantiejaar. Op het moment dat de overgedragen verlofdagen opgenomen worden, zal de bediende onbetaald verlof genieten.

Let dus op, indien de werknemer er echter voor kiest om de prestaties verder te zetten en géén gebruik te maken van zijn vakantierechten (buiten overmacht en/of schorsingen), verliest hij definitief het recht op zijn vakantierechten en/of vakantiegeld.

Wat bij adv-dagen en extralegale verlofdagen?

Voor deze twee ‘types’ verlofdagen dien je de regels te respecteren die onderling werden overeengekomen.

In beginsel gelden voor de dagen van arbeidsduurvermindering dezelfde principes als wettelijke vakantiedagen. Deze dagen dienen namelijk ook voor het einde van het jaar opgenomen te worden. Zodoende kan men de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur respecteren.

Bij de opname van extralegale verlofdagen, zal je je moeten baseren op de reglementaire bepalingen op het ondernemingsniveau.

Heb jij nog een specifieke vraag? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met onze HR-experten via payroll@konsilanto.be !